ภาคการศึกษาที่2/2551

 
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ( วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
แบบรายงานเฝ้าระวังโรงเรียน
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ ( วัดโบสถ์ ) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ภาคการศึกษาที่ 2 /2551
เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551ถึงวันที่ 31 มีนาคม2551
 
   
 

1.ข้อมูลแบบบันทึกการเดินสำรวจ
ผลรายงานดังนี้

1.ได้เดินสำรวจสิ่งแวดล้อมเสี่ยงใน - รอบโรงเรียน
จำนวน 1 ครั้ง

2.พบสิ่งแวดล้อมเสี่ยง / ไม่ปลอดภัย
จำนวน 1 ที่ ดังนี้
-บริเวณทางเดินเข้าออกหน้าโรงเรียน
มีรถวิ่งเข้า-ออก อาจทำให้รถเฉี่ยวชนนักเรียนได้

   
 

2.ข้อมูลแบบบันทึกการบาดเจ็บในและบริเวณรอบโรงเรียน
ผลรายงานดังนี้

1. ได้บันทึกการบาดเจ็บของนักเรียน จำนวน 9คน

2.พบการบาดเจ็บ จากสิ่งแวดล้อมเสี่ยง
จำนวน .0. คน จากพฤติกรรมเสี่ยง จำนวน 0 คน

3.การบาดเจ็บจากสิ่งแวดล้อมเสี่ยงนั้น มีจำนวน 0 คน

   
 

3.การวิเคราะห์
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพํฒน์ ( วัดโบสถ์ )
ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ดาเนินการ
วิเคราะห์และ ประเมินสถานการณ์ปัญหา
ในการบาดเจ็บของนักเรียน

โดยการร่วมมือของคณะครูทุกคน
ที่ได้ร่วมเป็นคณะทำงานในการดูแลและ
ป้องกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียน ครูประจำชั้นทุก
คนจะร่วมดูแลแนะนำ เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน
และครูทุกคนจะสอดแทรกเรื่องความ
ปลอดภัยในการเรียนการสอนให้กับนักเรียน
และมอบหมายการรักษาความปลอดภัยใน
รูปแบบเวรประจำวันตามตารางกำหนดความรับผิดชอบ
เพื่อความปลอดภัยทั้งในและนอกห้องเรียน
แต่ยังไม่มีการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และทุกคนร่วมเป็นคณะกรรมการ

   
 


4. มาตรการหรือแผนการจัดความปลอดภัย
ของภาคการศึกษาที่ 1 /2552
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ( วัดโบสถ์ )
ในพระราชูปถัมภ์ฯได้กำหนดมาตรการ
หรือแผนการจัดความปลอดภัยไว้ดังนี้คือ

1.กำหนดหน้าที่ของเวรยามประจำวัน
ทั้งวันทำการและวันหยุดราชการ

2.จัดตั้งสารวัตรนักเรียนเพื่อร่วมกัน
ดูแลตามจุดต่างๆตามเวรประจำวัน

3.กำหนดเวลาขึ้นและลงจากอาคารเรียน

4.ขึ้นและลงบันไดได้เฉพาะจุดที่
โรงเรียนกำหนดของแต่ละสายชั้น

5.เปิด - ปิด ไฟฟ้าและพัดลมตามเวลาที่กำหนด

6.ห้ามหยิบยาด้วยตนเอง

7.ถ้าเกิดการป่วยหรือบาดเจ็บต้องแจ้ง
ครูประจำชั้นหรือครูอนามัย

นอกจากมาตรการดังที่กล่าวมาข้างต้น
โรงเรียนก็จะดำเนินกิจกรรมต่างๆตามที่เคย
ได้ปฏิบัติมาอย่างสม่ำเสมอคือ

1.ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยหน้าเสาธง

2.สอดแทรกเรื่องความปลอดภัย
ในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ

3.สำรวจจุดเสี่ยง

4.บันทึกการบาดเจ็บ

5.ร้องเพลงเบญจภาคี

6.จัดป้ายนิเทศให้ความรู้

7.ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีนโยบายและโครงการเสริมสร้างพัฒนา
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีการศึกษา 2552
เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาศุ่ความสำเร็จ

โดยให้โรงเรียนจัดส่งข้าราชการครูเข้าอบรม
จำนวน 1 คน เป็นเวลา 5 วัน
ระหว่างวันที่ 19 -23 เมษายน 2552
ณ. วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาสาธารณภัย
จังหวัดปทุมธานี

โดยเมื่อกลับมาแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมต้องมาขยายผลดังนี้

1. นำสิ่งที่อบรมมาขยายผลและปฏิบัติ รับผิดชอบตั้งทีมวิทยากร

2.จัดทำแผนป้องกันการบรรเทาสาธารณภัย ( โดยเฉพาะอัคคีภัย )

3.ฝึกซ้อมตาแผนภาคเรียนละ 1 ครั้ง

4.โรงเรียนต้องตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย

5.เตรียมการวัดประเมินผลของ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย

6.ทำสรุปรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง

   
 

ปัญหาอุปสรรค
- มีโครงการต่างๆ ให้โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรม
หลายโครงการ จนมีเวลาไม่มากเท่าที่ควร
ที่จะดำเนินโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่

6.ข้อคิดเห็น
- ต้องการให้มีคณะกรรมการจากศูนย์
วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกัน
การบาดเจ็บในเด็กได้เข้ามาดำเนินกิจกรรม
และจัดส่งวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียน
อย่างสม่ำเสมอ

7.ผู้รวบรวมข้อมูล นางสาวรุ่งนภา เกษรศุกร์

   
   
 
  ภาคการศึกษาที่ 2/2551