>โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
 

โครงการแรลลี่สิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยจากการขับขี่รถจักรยานให้กับนักเรียน

2. เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยเรื่องวินัยจราจรให้กับนักเรียน

3. เพื่อบูรณาการการเรียนรู้เรื่องวินัยจราจรกับสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6จำนวน 60 คน

ช่วงวัน/เวลาดำเนินการ
9 ตุลาคม 2552

สถานที่
โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา และ น้ำตกเขาตะกรุบ

วิธีดำเนินงาน

1.ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาฯ กรรมการนักเรียน เพื่อวางแผนเตรียมงาน

2.ดำเนินงาน
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อเชิญวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียน
-ตำรวจ
-เจ้าหน้าที่ป่าไม้
-กลุ่มแม่บ้าน
-กำนัน

เตรียมนักเรียน
-อบรมชี้แจง และสร้างข้อตกลงในการร่วมกิจกรรม
-ให้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการแรลลี่
-แบ่งกลุ่มนักเรียน

2.3 เตรียมอุปกรณ์
- ตรวจสอบสภาพของจักรยานทุกคัน
- จัดทำแบบประเมินการขับขี่รถจักรยาน
- เตรียมอาหารและยา
- เตรียมอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง

2.4 ออกเดินทางแรลลี่

- จุดเริ่ม โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนาให้ความรู้เรื่องการขับขี่จักรยานที่ถูกวิธี

- ฐานที่ 1 ป้อมสายตรวจตำรวจทุ่งมหาเจริญ ให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร
* สภาพรถจักรยานที่ถูกกฎหมายและอุปกรณ์ต่อพ่วง
* สัญญาณมือ
* สัญญาณไฟจราจร

- ฐานที่ 2 ศูนย์เซรามิค
ให้ความรู้เรื่องการจอดจักรยานให้ถูกวิธี และชมการจักสานหุ้มเซรามิคของกลุ่มแม่บ้าน

- ฐานที่ 3 ป่าไม้โนนสาวเอ้
ให้ความรู้เรื่อง การดูแลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร และชมการทำปุ๋ยชีวภาพ

- ฐานที่ 4 น้ำตกเขาตะกรุบ
ให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยจากการขับขี่และการเดินทาง / ชมน้ำตกและเรียนรู้เรื่องคุณค่าของสิ่งแวดล้อม

   
 

ผลที่เกิดขึ้น

1. นักเรียนมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยจากการขับขี่รถจักรยาน
2. นักเรียนได้รับความรู้เรื่องการขับขี่รถจักรยานให้ปลอดภัย
3. นักเรียนได้รับความรู้เรื่องวินัยจราจรและสิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนทุกคนมีความสนุกสนานและชื่นชอบกิจกรรม

ประเมินความสำเร็จ
1.นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินดังนี้

1.1 นักเรียนร้อยละ 80 มีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยจากการขับขี่รถจักรยาน

1.2 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องการขับขี่รถจักรยานให้ปลอดภัย

1.3 นักเรียนร้อยละ 80 มีความรู้เรื่องวินัยจราจรและสิ่งแวดล้อม

1.4 นักเรียนร้อยละ 100 มีความสนุกสนานและชื่นชอบกิจกรรม

2.อุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานขณะ
ทำกิจกรรมแรลลี่ลดลงจากปีก่อน 5 ราย

ปีการศึกษา 2552
มีนักเรียนประสบอุบัติเหตุจักรยานล้มขณะทำกิจกรรมแรลลี่
จำนวน 7 ราย

ปีการศึกษา 2553
มีนักเรียนประสบอุบัติเหตุจักรยานล้มขณะทำกิจกรรมแรลลี่
จำนวน 2 ราย

บทเรียนที่ได้รับ
วิธีการสร้างความรู้ และความตระหนัก
ในเรื่องการขับขี่ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนั้น

ถ้านักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้ว
ความรู้และความตระหนักจะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนได้โดยง่ายมากกว่าการอบรมให้ความรู้เพียงอย่างเดียว

ความต่อเนื่อง

1.นักเรียนได้นำความรู้จากการขับขี่รถจักรยาน
แรลลี่สิ่งแวดล้อมมาใช้ในชีวิตประจำวันทุกวัน
เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนบ้าน
ด่านชัยพัฒนาเดินทางมาโรงเรียนโดยการใช้จักรยาน

2.มีการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียนคอยดูแล
พฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานของนักเรียนระหว่าง
การเดินทางไป–กลับ โรงเรียน
เพื่อรายงานครูให้ทราบและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียนที่ขับขี่จักรยานโลดโผน หรือไม่ปลอดภัยเป็นรายบุคคล

3.มีการวางแผนการดำเนินโครงการแรลลี่
สิ่งแวดล้อมไว้ในแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา

การประยุกต์ใช้

สามารถใช้วิธีการแรลลี่นี้ไปบูรณาการกับการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในส่วนอื่น ๆ ได้อีก